3542/QĐ-BNN-TY


Quyết định về việc tiếp tục nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ.