TCVN 11041-4:2017 – YC đối với tổ chức đánh giá &CN hệ thống SXCBSP hữu cơ


TCVN 11041-4:2017 – Nông nghiệp hữu cơ – Phần 4: Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ, ban hành ngày 27/09/2017.