TCVN 11041-1:2017 – YC chung đối với SXCB, ghi nhãn SPNN hữu cơ.


TCVN 11041-1:2017 – Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.