Thị trường chăn nuôi ngày 31/10/2017


Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 31/10/2017.