Ảnh hưởng của phẩm giống bò, chu kỳ sữa, giai đoạn tiết sữa và kiểu hình protein beta-casein đến thành phần hóa học của sữa

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá mối liên quan giữa phẩm giống, chu kỳ sữa, giai đoạn tiết sữa và kiểu hình protein beta casein (β-CN) sữa và thành phần hóa học sữa (protein, chất béo và chất khô không béo). Tổng số 81 mẫu sữa được thu từ 81 con bò sữa giống Holstein Friesian (HF), bò lai ¾ Holstein Firesian (¾HF) và ⅞ Holstein Friesian (⅞HF) và thông tin chi tiết về chu kỳ và giai đoạn tiết sữa được thu thập từ các hộ chăn nuôi. Biến thể protein β-CN trong sữa (protein β-CN A1, A2, I) được phân tích bằng sắc ký lỏng khối phổ độ phân giải cao (UHPLCHRMS). Protein, chất béo và chất khô tổng số được phân tích bằng phương pháp Kjedahl, Gerber và sấy đến khối lượng không đổi, tương ứng. Kết quả nghiên cứu cho thấy phẩm giống và giai đoạn tiết sữa ảnh hưởng có ý nghĩa đến hàm lượng protein và chất béo nhưng không tác động đến hàm lượng chất khô không béo. Chu kỳ tiết sữa và kiểu hình protein β-CN không có mối liên quan chặt chẽ với các thành phần hóa học của sữa.

____________________
____________________
____________________

Nguyễn Đức Doan1*, Nguyễn Thị Thúy2

1Khoa Công nghệ thực thẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2Ruppin Academic Centre, Emek Hefer, Israel

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ