Bổ sung giun quế cho gà thịt (Hồ x Lương Phượng) từ 4 – 10 tuần tuổi

Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung các mức giun quế (Perionyx excavatus) khác nhau vào khẩu phần ăn tới năng suất và chất lượng thịt gà broiler. Thí nghiệm được tiến hành trên đàn gà broiler (Hồ x Lương Phượng) 4 – 10 tuần tuổi theo phương pháp phân lô so sánh ngẫu nhiên với 1 lô đối chứng và 3 lô thí nghiệm tương ứng với 3 mức bổ sung giun, đó là 1%, 1,5% và 2% tính theo vật chất khô của khẩu phần. Kết quả cho thấy, mức bổ sung 2% giun cho tăng trọng của gà cao nhất, cao hơn rõ rệt so với lô đối chứng (1925,3 kg/con so với 1822,6 kg/con ở tuần tuổi 10) ở mức P < 0,05. Gà ở các lô được bổ sung giun có mức tiêu tốn thức ăn thấp hơn cho mỗi kg tăng khối lượng. Tỷ lệ thân thịt, thịt lườn và thịt đùi của gà ở lô bổ sung 2% giun cao hơn so với lô đối chứng. Các mức giun quế bổ sung không làm ảnh hưởng đến chất lượng thịt gà (pH, màu sắc, tỷ lệ mất nước sau bảo quản và chế biến).

___________________________________

____________________________________

Vũ Đình Tôn1,2, Hán Quang Hạnh1 , Nguyễn Đình Linh2 , Đặng Vũ Bình1, 2

1 Trung tâm Nghiên cứu Liên ngành PTNT, Trường ĐHNN Hà Nội

2 Khoa Chăn nuôi & Nuôi trồng Thủy sản, Trường ĐHNN Hà Nội

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ