Hiệu quả của việc sử dụng khoáng nano trong nuôi dưỡng lợn con sau cai sữa

Tổng số 180 lợn thịt có khối lượng ban đầu từ 25-30kg đã được sử dụng để đánh giá hiệu quả của việc bổ sung khoáng nano ở các mức khác nhau so với khoáng vô cơ lên năng suất, hiệu quả sử dụng thức ăn và hàm lượng khoáng trong gan và máu tại thời điểm kết thúc thí nghiệm.

Thời gian thí nghiệm là 120 ngày. Thí nghiệm được thiết kế theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn một nhân tố với 05 lô thí nghiệm, mỗi lô được lặp lại 3 lần. Lô đối chứng (lô 1) lợn được ăn khẩu phần được bổ sung khoáng vô cơ với hàm lượng theo như khuyến cáo của NRC (2012) với liều (Mn: 2; Fe: 60; Cu: 4; Co: 0,3; Se: 0,2; Zn: 60mg/kg thức ăn), các lô thí nghiệm (lô 2 đến lô 5) lợn được ăn khẩu phần bổ sung khoáng nano với liều lượng lần lượt là (1,2; 20; 2; 0,1; 0,1 và 20); (2,4; 40; 4; 0,2; 0,2 và 40 ); (4,8; 80; 8; 0,4; 0,4 và 80 ); (9,6; 160; 16; 0,8; 0,8 và 160).


Kết quả cho thấy: (i) Bổ sung khoáng nano với liều lượng từ 34,3% đến 274,4% so với khoáng vô cơ đã không làm ảnh hưởng đến tỷ lệ nuôi sống, tốc độ tăng trưởng, thu nhận thức ăn và tiêu tốn thức ăn ở lợn thịt; (ii) Không có ảnh hưởng tiêu cực về các chỉ tiêu sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn khi bổ sung khoáng nano với liều 34,3% so với khoáng vô cơ; (iii) Khi tăng hàm lượng khoáng bổ sung trong khẩu phần thức ăn lợn thịt đã làm tăng hàm lượng khoáng tồn dư trong gan và trong máu của lợn.

Lê Văn Huyên, Bùi Thị Thu Huyền, Ninh Thị Huyền (Viện Chăn nuôi) và Nguyễn Hoài Câu – Viện Công nghệ Môi Trường – Viện Hàn Lâm KHCN Việt Nam

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ