Hiệu quả sử dụng IM trong xử lý chất thải rắn và lỏng

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi sinh vật bản địa IM (Indigenous Microorganism) trong xử lý chất thải rắn và chất thải lỏng nhằm giảm ô nhiễm môi trường chăn nuôi lợn trang trại.

Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại theo 3 nồng độ chế phẩm IM (CT1 là 0,1%; CT2 là 0,2%; CT3 là 0,3%) và công thức đối chứng (CT0) sử dụng chế phẩm EM mức 0,2%.

Nghiên cứu bước đầu cho thấy tiềm năng sản xuất, nhân giống chế phẩm IM dễ dàng trong điều kiện nông hộ, trang trại chăn nuôi.

Chế phẩm IM có nồng độ các vi sinh vật hiếu khí, yếm khí tổng số đạt khá cao (108 CFU/ml). Chế phẩm IM có hoạt tính phân giải cellulose và tinh bột cao (107 CFU/ml). Sử dụng chế phẩm này trong xử lý chất thải rắn và chất thải lỏng trong trang trại chăn nuôi lợn bước đầu mang lại hiệu quả khả quan.

Các chỉ tiêu COD, BOD5 đều giảm xuống với sự sai khác có ý nghĩa thống kê rõ rệt (P<0,05). BOD5 mẫu nước thải sau 5 ngày thí nghiệm giảm còn 166,7 mg/l ở CT2 đến 181,7 mg/l ở CT1 so với mức 433,3 mg/l ở mẫu nước trước xử lý.

COD giảm xuống còn 618 mg/l ở CT2 đến 711 mg/l ở CT1 so với 1.930 mg/l trước khi xử lý.

Chỉ tiêu BOD5 đạt ngưỡng cho phép xả thải theo tiêu chuẩn ngành TCN 678-2006 nhưng chưa đạt theo QCVN 40:2011 dành cho nước thải công nghiệp.

Các chỉ tiêu vi sinh vật gây hại như ColiformE. coli giảm hơn so với mẫu chất thải chưa xử lý với cả chất thải lỏng và chất thải rắn.

Tuy vậy, cần có các nghiên cứu sâu hơn theo dõi về nồng độ, hoạt tính của chế phẩm IM theo các môi trường nuôi dưỡng khác nhau và xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng theo các mùa vụ, loại hình trang trại khác nhau.

Tác giả: Phan Đăng Thắng và ctv

Nguồn tin: Tạp chí KHKT Chăn Nuôi

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ