Năng suất và giá trị dinh dưỡng của cỏ Tawainese Napier

Một thí nghiệm khảo sát năng suất và giá trị dinh dưỡng của cỏ Taiwanese Napier nguồn gốc Đài Loan nhập về Việt Nam từ Thái Lan đã được tiến hành. Cỏ Napier được trồng và theo dõi các chỉ tiêu về năng suất, giá trị dinh dưỡng so với 3 cỏ đối chứng là cỏ voi, cỏ voi tía và cỏ VA06. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn, mỗi giống cỏ được trồng trên 3 ô có diện tích là 10m2 tại vườn cỏ Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tính trung bình qua 3 lứa cắt, năng suất chất xanh của có Taiwanese Napier đạt 79,43 tấn/ha, năng suất chất khô đạt 14,97 tấn/ha, năng suất protein đạt 1,80 tấn/ha, khối lượng chất khô tích lũy 324,68 tấn/ha. Ham lượng vật chất khô là 18,84%, trong đó protein thô chiếm 12,04%. Sau khi khảo sát năng suất và giá trị dinh dưỡng, thí nghiệm trên dê được tiến hành tại trại chăn nuôi để xác định hệ số choán và tỉ lệ tiêu hóa biểu kiến của 4 giống cỏ. 4 dê đực lai (Jumnapari x Saanen) 6 tháng tuổi, khối lượng 16kg được chia thành 4 lô theo mô hình ô vuông La tin. Mỗi dê được cho ăn tự do 1 trong 4 giống cỏ. Kết quả cho thấy cỏ Taiwanese Napier có hệ số choáng thấp nhất là 1,12, tỉ lệ vật chất khô, protein thô và NDF tiêu hóa tương ứng là 59,34%, 45,33% và 55,18%.

Nguyễn Thị Hòa Bình và CS.

Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ